e-hvtd v2.0 (9175)

概率 khái suất
♦Con số biểu hiện khả năng xảy ra của một sự kiện nào đó. Cũng gọi là: hoặc nhiên suất , cơ suất . § Tiếng Anh: probability.