e-hvtd v2.0 (9175)

確率 xác suất
♦§ Cũng gọi là: khái suất , hoặc nhiên suất .