e-hvtd v2.0 (9175)

不省 bất tỉnh
♦Mê man không biết gì. § Cũng nói là bất tỉnh nhân sự ngất đi, không còn biết việc gì xảy ra.