e-hvtd v2.0 (9175)

唐捐 đường quyên
♦Bỏ mất, đánh mất, uổng mất. ◇Pháp Hoa Kinh : Nhược hữu chúng sanh, cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát, phúc bất đường quyên , , (Phổ môn phẩm ) Nếu có chúng sinh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ tát, thời phúc đức chẳng luống mất.