e-hvtd v2.0 (9175)

僇力 lục lực
♦Hợp lực, tận lực. ◇Sử Kí : Lục lực bổn nghiệp, canh chức trí túc bạch đa giả phục kì thân , (Thương Quân truyện ) Ai hết sức làm nghề ruộng, cày cấy, làm cho thóc lụa gia tăng thì được miễn thuế khóa hoặc tạp dịch.