e-hvtd v2.0 (9175)

報仇 báo cừu
♦Trả thù. ☆Tương tự: báo phục , phục cừu , phục thù . ★Tương phản: báo đáp , báo ân .