e-hvtd v2.0 (9175)

堅忍 kiên nhẫn
♦Vững lòng nhẫn nại. ◇Sử Kí : Ngự sử đại phu Chu Xương, kì nhân kiên nhẫn chất trực , (Quyển cửu thập lục, Trương thừa tướng truyện ) Ngự sử đại phu Chu Xương, tính người kiên nhẫn ngay thẳng.