e-hvtd v2.0 (9175)

螻蟈 lâu quắc
♦Một tên khác của con ếch, con chẫu.