e-hvtd v2.0 (9175)

基金 cơ kim
♦Tiền vốn dành riêng để kinh doanh, hoạt động. ◎Như: giáo dục cơ kim .