e-hvtd v2.0 (9175)

囂囂 hiêu hiêu
♦Ung dung tự đắc. ◇Mạnh Tử : Nhân tri chi, diệc hiêu hiêu; nhân bất tri, diệc hiêu hiêu , ; , (Tận tâm thượng ).
♦Ồn ào, ầm ĩ, rầm rĩ, bắng nhắng, lắm miệng. ◇Thi Kinh : Vô tội vô cô, Sàm khẩu hiêu hiêu , (Tiểu nhã , Thập nguyệt chi giao ) Người không tội không lỗi gì, Thì cũng bị lắm miệng gièm siểm hãm hại.