e-hvtd v2.0 (9175)

踟躕 trì trù
♦Lần lữa, dùng dằng, chần chừ, do dự. ◇Tào Thực : Dục hoàn tuyệt vô hề, Lãm bí chỉ trì trù , (Tặng Bạch Mã Vương Bưu ) Muốn quay về nhưng hoàn toàn không có lối, Cầm cương dừng ngựa dùng dằng.