e-hvtd v2.0 (9175)

龜茲 cưu tư, cưu từ
♦Nước Cưu Tư Tây Vực 西, thuộc tỉnh Tân Cương bây giờ.