e-hvtd v2.0 (9175)

鳲鳩 thi cưu
♦Chim bố cốc, chim cu, chim gáy. § Từ tiết cốc vũ bắt đầu kêu, qua tiết hạ chí mới thôi. Tiếng nó như thúc giục người ta cấy lúa, cho nên gọi là bố cốc . Lại có tên là quách công .