e-hvtd v2.0 (9175)

桑梓 tang tử
♦Quê nhà. ◇Thi Kinh : Duy tang dữ tử, Tất cung kính chỉ , (Tiểu nhã , Tiểu bàn ) Bụi cây dâu cùng cây tử, Ắt phải cung kính vậy. § Nghĩa là cây của cha mẹ trồng thì phải kính. Vì thế gọi quê cha đất tổ là tang tử.