e-hvtd v2.0 (9175)

氍毹 cù du
♦Thảm trải đất dệt bằng lông. ◇Vô danh thị : Thỉnh khách bắc đường thượng, Tọa khách chiên cù du , (Lũng tây hành 西).