e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 207 鼓 cổ [0, 13] U+9F13
40723.gif
Show stroke order cổ
 gǔ
♦(Danh) Cái trống. ◇Đặng Trần Côn : Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt (Chinh Phụ ngâm ) Tiếng trống lệnh làm rung động bóng trăng Trường Thành. Đoàn Thị Điểm dịch thơ: Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt.
♦(Danh) Trống canh.
♦(Động) Đánh trống.
♦(Động) Gảy, khua, vỗ. ◇Trang Tử : Hàm bộ nhi hi, cổ phúc nhi du , (Mã đề ) Ngậm cơm mà vui, vỗ bụng rong chơi.
♦(Động) Chấn động. ◇Dịch Kinh : Cổ chi dĩ lôi đình, nhuận chi dĩ phong vũ , (Hệ từ thượng ) Chấn động muôn vật bằng sấm sét, thấm nhuần muôn vật bằng gió mưa.
♦(Động) Quạt lên, kích lệ. ◎Như: cổ lệ , cổ vũ sĩ khí .


1. [更鼓] canh cổ 2. [警鼓] cảnh cổ 3. [鉦鼓] chinh cổ 4. [鐘鼓] chung cổ 5. [鼓盆] cổ bồn 6. [鼓琴] cổ cầm 7. [鼓鉦] cổ chinh 8. [鼓鐘] cổ chung 9. [鼓掌] cổ chưởng 10. [鼓刀] cổ đao 11. [鼓動] cổ động 12. [鼓角] cổ giác 13. [鼓行] cổ hành 14. [鼓勵] cổ lệ 15. [鼓腹] cổ phúc 16. [鼓舌] cổ thiệt 17. [鼓舞] cổ vũ 18. [鼓吹] cổ xuy, cổ xúy 19. [旗鼓相當] kì cổ tương đương 20. [伐鼓] phạt cổ 21. [偃旗息鼓] yển kì tức cổ