e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 191 鬥 đấu [14, 24] U+9B2C
Show stroke order đấu
 dòu
♦§ Cũng như đấu .


1. [格鬬] cách đấu