e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 172 隹 chuy [10, 18] U+96DD
Show stroke order ung
 yōng
♦Như chữ ung .