e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 170 阜 phụ [10, 13] U+9697
Show stroke order ngôi
 wěi,  guī,  kuí
♦(Hình) Cao. § Cũng như ngôi .
♦(Danh) Họ Ngôi.