e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 169 門 môn [7, 15] U+95AC
Show stroke order lãng
 lǎng
♦(Hình) Cao lớn.
♦(Hình) Bát ngát, rộng.
♦(Danh) Lãng Trung tên huyện, thuộc tỉnh Tứ Xuyên.