e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [5, 13] U+9262
Show stroke order bát
 bō
♦(Danh) Cũng như bát .