e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [19, 22] U+9148
Show stroke order li, lịch
 lì,  zhí,  lí
♦(Danh) Tên đất nước Lỗ thời Xuân Thu.
♦Một âm là lịch. (Danh) Họ Lịch .