e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 163 邑 ấp [4, 7] U+90A0
Show stroke order bân
 bīn
♦(Danh) Tên một nước ngày xưa, chỗ tổ tiên nhà Chu ở. § Cũng viết là bân .