e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 162 辵 sước [10, 14] U+905C
36956.gif
Show stroke order tốn
 xùn
♦(Động) Trốn, lẩn. ◇Thư Kinh : Ngô gia mạo tốn vu hoang (Vi tử ) Các bậc lão thành trong nhà ta đều trốn nơi hoang dã.
♦(Động) Nhường, từ bỏ. ◇Hậu Hán Thư : Hoàng đế tốn vị, Ngụy vương Phi xưng thiên tử , (Hiếu Hiến đế kỉ ) Hoàng đế nhường ngôi, Ngụy vương là Phi xưng làm thiên tử.
♦(Động) Kém hơn, không bằng. ◎Như: lược tốn nhất trù hơi kém ơn một bậc. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Nhị hổ hoàn tu tốn nhất long (Đệ nhất hồi ) Hai hổ chung quy kém một rồng. § Ghi chú: Hai hổ chỉ Quan Vũ và Trương Phi, một rồng chỉ Lưu Bị.
♦(Động) Khiêm cung. ◎Như: khiêm tốn . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bị tốn tạ (Đệ ngũ hồi) (Lưu) Bị khiêm tốn không nhận.
♦(Hình) Kém cỏi.
♦(Danh) Họ Tốn.


1. [亞馬遜] á mã tốn 2. [揖遜] ấp tốn 3. [遜色] tốn sắc