e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 159 車 xa [6, 13] U+8F03
36611.gif
Show stroke order giác, giếu, giảo
 jiào,  jué,  xiào
♦(Danh) Cái tay xe, hai bên chỗ tựa xe có cái gỗ đặt ngang bắt khum về đằng trước.
♦(Động) Ganh đua. § Cũng như giác . ◇Mạnh Tử : Lỗ nhân liệp giác (Vạn Chương hạ ) Người nước Lỗ săn bắn thi.
♦Một âm là giếu. § Có khi đọc là giảo. (Động) So sánh. § Cùng nghĩa với hiệu . ◇Đạo Đức Kinh : Trường đoản tương giảo (Chương 2) Dài và ngắn cùng sánh.
♦(Danh) Khái lược, đại khái. ◎Như: đại giảo . § Như đại lược .
♦(Danh) Hiệu số.
♦(Danh) Họ Giảo.
♦(Phó) Khá, tương đối. ◎Như: giảo cao khá cao, giảo hảo tương đối tốt, giảo đa khá nhiều.
♦(Phó) Rõ rệt, rành rành. ◇Sử Kí : Khinh tài trọng nghĩa, giảo nhiên trước minh , (Bình Tân Hầu Chủ Phụ liệt truyện ) Khinh tài trọng nghĩa, rành rành rõ rệt.


1. [計較] kế giảo