e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 154 貝 bối [6, 13] U+8CC4
36036.gif
Show stroke order hối
贿  huì
♦(Danh) Tiền của. ◎Như: hóa hối của cải. § Ghi chú: Theo Chu Lễ, vàng ngọc là hóa, vải lụa là hối.
♦(Động) Đút lót tiền của. ◎Như: tư hối đút ngầm, hối lộ đem của đút lót. ◇Liêu trai chí dị : Dương cụ, nội ngoại hối thông, thủy xuất chất lí , , (Tịch Phương Bình ) Họ Dương sợ, trong ngoài hối lột khắp cả, rồi mới ra đối chất.
♦(Động) Tặng tiền của.


1. [賄賂] hối lộ