e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 153 豸 trĩ [6, 13] U+8C8A
Show stroke order mạch
 mò
♦(Danh) Tên một nước ở phía bắc Trung Quốc thời xưa.
♦(Danh) Một bộ tộc ở phía bắc Trung Quốc thời xưa.
♦(Hình) Thanh tĩnh, thâm trầm. ◇Thi Kinh : Mạch kì đức âm, Kì đức khắc minh , (Đại nhã , Hoàng hĩ ) (Văn vương) Đức và lời thanh tĩnh thâm trầm, Có thể xem xét được phải trái.