e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [10, 17] U+8B0E
35598.gif
Show stroke order
 mí,  mèi,  mì
♦(Danh) Câu đố, ẩn ngữ. ◇Tây du kí 西: Nguyên lai na Hầu vương, dĩ đả phá bàn trung chi mê, ám ám tại tâm, sở dĩ bất dữ chúng nhân tranh cạnh, chỉ thị nhẫn nại vô ngôn , , , , (Đệ nhị hồi) Nguyên là Hầu vương, đã hiểu ra ẩn ý (của tổ sư), âm thầm trong lòng, vì vậy không tranh cãi với mọi người, mà chỉ nhẫn nại không nói.
♦(Danh) Việc khó hiểu, khó giải thích. ◎Như: vũ trụ đích thần bí áo diệu, đối nhân loại lai thuyết nhưng thị cá mê , những điều thần bí ảo diệu trong vũ trũ, đối với con người vẫn là điều khó hiểu.