e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 149 言 ngôn [9, 16] U+8ADD
Show stroke order
 xǔ
♦(Danh) Tài trí. ◇Lục Cơ : Mưu vô di tư, cử bất thất sách , (Biện vong luận thượng ) Mưu việc mà không quên tài trí, thì hành động mới không thất sách.
♦(Danh) Mưu kế. ◇Hoài Nam Tử : Thiết trá tư (Bổn kinh ) Đặt ra mưu kế giả.
♦(Động) Truyền dạy tài trí.