e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 148 角 giác [5, 12] U+89DA
Show stroke order
 gū
♦(Danh) Bình đựng rượu có cạnh. ◇Luận Ngữ : Cô bất cô, cô tai, cô tai , , (Ung dã ) Cái cô mà không có cạnh góc thì sao gọi là cái cô! Sao gọi là cái cô! § Ghi chú: Cô vốn là cái bình đựng rượu có cạnh góc. Tới đời Khổng Tử, người ta biến đổi nó, bỏ cạnh góc đi, nhưng vẫn giữ tên cũ. Khổng Tử chỉ trích thói đương thời hữu danh vô thực, nhất là trong chính trị.
♦(Danh) Góc. ◎Như: lục cô sáu góc.
♦(Danh) Hình vuông. ◇Sử Kí : Phá cô vi viên (Khốc lại truyện ) Đổi vuông làm tròn.
♦(Danh) Thẻ tre, ngày xưa dùng để viết chữ. § Vì thế nên người nào khinh suất viết lách (viết bậy không nghĩ) gọi là suất nhĩ thao cô .
♦(Danh) Chuôi gươm.