e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 141 虍 hô [9, 15] U+8662
Show stroke order quắc, quách
 guó
♦(Danh) Nước Quắc .
♦Cũng đọc là quách.