e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [12, 16] U+8561
34145.gif
Show stroke order phần, phí
 fén
♦(Danh) Hương thơm của các loại cỏ lẫn lộn.
♦(Hình) Sai trái, nhiều quả (cây cỏ). ◇Thi Kinh : Đào chi yêu yêu, Hữu phần kì thật , (Chu nam , Đào yêu ) Đào tơ xinh tốt, Đã đầy những trái.
♦(Động) Làm rối loạn, nhiễu loạn. § Thông phần .
♦Một âm là phí. (Danh) Cây gai.
♦(Danh) Hạt gai.