e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [11, 15] U+8526
Show stroke order điểu
 niǎo
♦(Danh) Một thứ cây mọc từng bụi, sống bám vào cây tang, cây du, v.v. § Còn gọi là thố ti tử . ◇Thi Kinh : Điểu dữ nữ la, Thí ư tùng bách , (Tiểu nhã , Khuể biền ) Cây điểu cùng cây nữ la, Bám vào cây tùng cây bách. § Vì thế điểu la dùng để chỉ các người thân thuộc, ý nói các người họ hèn được nhờ vào chỗ cao môn.