e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [11, 15] U+8523
34083.gif
Show stroke order tương, tưởng
 jiǎng,  jiāng
♦(Danh) Tên cây, tức giao bạch .
♦Một âm là tưởng. (Danh) Nước Tưởng, thời Xuân Thu. Nay thuộc Hà Nam.
♦(Danh) Họ Tưởng.