e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+83DF
Show stroke order thố, đồ
 tù,  tú
♦(Danh) Thố ti cỏ thỏ ti, là một giống tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác, hạt nó dùng làm thuốc, gọi là thố ti tử tức dây tơ hồng (Cuscuta chinensis).
♦Một âm là đồ. (Danh) Người nước Sở gọi con hổ là ư đồ .