e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 135 舌 thiệt [9, 15] U+8216
Show stroke order phô
 pù,  pū
♦Tục dùng như chữ phô .