e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 130 肉 nhục [5, 9] U+80D6
32982.gif
Show stroke order bàn, phán
 pàng,  pán,  pàn
♦(Hình) Béo, mập. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lã Bố tẩu đắc khoái, Trác phì bàn cản bất thượng, trịch kích thích Bố , , (Đệ bát hồi) Lã Bố chạy nhanh, (Đổng) Trác béo phục phịch, đuổi không kịp, ném kích đâm Bố.
♦(Hình) Thư thái, ung dung. ◇Lễ Kí : Tâm quảng thể bàn (Đại học ) Lòng rộng rãi người thư thái.
♦Một âm là phán. (Danh) Một nửa mình muông sinh.
♦(Danh) Thịt bên xương sườn.