e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 128 耳 nhĩ [12, 18] U+8075
Show stroke order hội
 kuì
♦(Hình) Điếc. ◇Liêu trai chí dị : Ảo lung hội bất văn (Anh Ninh ) Bà cụ điếc không nghe được.
♦(Hình) U mê, hồ đồ. ◎Như: hôn hội tối tăm, u mê, không hiểu sự lí. ◇Bì Nhật Hưu : Cận hiền tắc thông, cận ngu tắc hội , (Nhĩ châm ) Ở gần người hiền tài thì thông sáng, ở gần kẻ ngu dốt thì u mê.
♦(Danh) Người bị điếc. ◇Quốc ngữ : Ngân âm bất khả sử ngôn, lung hội bất khả sử thính 使, 使 (Tấn ngữ tứ ) Người câm không thể khiến cho nói được, người điếc không thể khiến cho nghe được.