e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [5, 11] U+7FCA
Show stroke order dực
 yì
♦(Phó) Dáng bay lượn. ◇Hán Thư : Thần chi lai, phiếm dực dực, cam lộ giáng, khánh vân tập , , , (Lễ nhạc chí ).
♦(Hình) Thứ hai, đệ nhị. ◇Hán Thư : Việt nhược dực tân sửu giả... ... (Vương Mãng truyện ) Đến ngày mồng hai năm Tân Sửu...
♦(Hình) Cung kính. § Thông dực . ◇Hán Thư : Kí úy tư uy, duy mộ thuần đức, phụ nhi bất kiêu, chánh tâm dực dực , , , (Lễ nhạc chí ).
♦(Động) Phò tá, giúp đỡ. § Thông dực . ◇Tấn Thư : Lã Vọng dực Chu, Tiêu Trương tá Hán , (Bùi Tú truyện ) Lã Vọng giúp nhà Chu, Tiêu Hà và Trương Lương phò Hán.