e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [5, 11] U+7D3A
Show stroke order cám
 gàn
♦(Hình) Xanh sẫm có ánh đỏ. ◇Nễ Hành : Cám chỉ đan tủy, lục y thúy câm , (Anh vũ phú ) Chân xanh mỏ đỏ, áo lục cổ biếc.