e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [3, 9] U+7AFD
Show stroke order vu
 yú
♦(Danh) Một thứ nhạc khí thời cổ, giống như cái sênh, có ba mươi sáu quản, về sau bớt xuống còn hai mươi ba quản. § Tề Tuyên Vương mỗi lần nghe thổi vu, lấy ba trăm người cùng thổi. Nam Quách Xử Sĩ không biết thổi, ở lẫn vào trong số đó. Đến đời Mẫn Vương chỉ thích nghe từng người thổi, nên Sử Sĩ phải trốn đi (Xem: Hàn Phi Tử , Nội trữ thuyết thượng ). Vì thế, lạm vu nghĩa là không có chân tài thật học, chỉ giữ chức vị làm vì cho đủ số.