e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [7, 12] U+7A08
Show stroke order cán
 gǎn
♦(Danh) Thân cây các loại cốc (lúa, mạch, đạo, v.v.).