e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 113 示 thị [9, 13] U+7996
Show stroke order môi
 méi
♦(Danh) Lễ cầu xin được có con.
♦(Danh) Tên vị thần cúng để xin được có con.