e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [6, 11] U+7843
Show stroke order chu
 zhū
♦(Danh) § Xem chu sa .


1. [硃砂] chu sa