e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 109 目 mục [12, 17] U+77AC
30636.gif
Show stroke order thuấn
 shùn
♦(Động) Nháy mắt, chớp mắt. ◇Liệt Tử : Nhĩ tiên học bất thuấn, nhi hậu khả ngôn xạ hĩ , (Thang vấn ) Nhà ngươi trước hãy học không chớp mắt, rồi sau mới có thể nói tới chuyện bắn.
♦(Danh) Thì giờ ngắn ngủi, chóng qua. ◎Như: nhất thuấn nhanh như một cái chớp mắt. ◇Tô Thức : Cái tương tự kì biến giả nhi quan chi, nhi thiên địa tằng bất năng nhất thuấn , (Tiền Xích Bích phú ) Nếu lấy tự nơi biến đổi mà xem thì cuộc trời đất cũng chỉ trong một cái chớp mắt.


1. [轉瞬] chuyển thuấn 2. [一瞬] nhất thuấn