e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 109 目 mục [9, 14] U+777A
Show stroke order hầu
 hóu
♦Mắt gần mù.
♦Mắt sâu hoắm.