e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 108 皿 mãnh [7, 12] U+76DC
30428.gif
Show stroke order đạo
 dào
♦(Danh) Kẻ trộm, kẻ cắp, giặc cướp. ◎Như: cường đạo giặc dữ, hải đạo cướp biển.
♦(Động) Ăn trộm, ăn cắp.
♦(Động) Tự thủ lợi ngầm.


1. [狗盜] cẩu đạo 2. [強盜] cường đạo 3. [大盜] đại đạo 4. [劫盜] kiếp đạo