e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 106 白 bạch [4, 9] U+7688
Show stroke order quy
 guī
♦(Động) Dốc lòng tin theo gọi là quy y . Nhà Phật có ba phép quy y: (1) Quy y Phật , (2) Quy y Pháp , (3) Quy y Tăng .


1. [三皈] tam quy