e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [10, 15] U+7625
Show stroke order ta, sái
 chài,  cuó
♦(Danh) Bệnh. ◇Lưu Vũ Tích : Chửng sinh linh chi yêu ta (Đại Hoài Nam ) Cứu vớt sinh linh bị tai vạ bệnh tật.
♦Một âm là sái. (Động) Ốm khỏi, bệnh khỏi. ◇Pháp Hoa Kinh : Thị hảo lương dược, kim lưu tại thử, nhữ khả thủ phục, vật ưu bất sái , , , (Như Lai thọ lượng ) Thuốc lành tốt này, nay để ở đây, các con nên lấy uống, chớ lo không khỏi bệnh.