e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 98 瓦 ngõa [13, 18] U+7513
Show stroke order bích
 pì
♦(Danh) Một loại gạch nung.